Chytře na rizika  
Informace a přístup k osobním údajům

Informace a přístup k osobním údajům

Základní principy ochrany zpracovávaných osobních údajů ze strany obchodní společnosti Advanced Risk Management, s.r.o., se sídlem Paříkova 362/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 40 403, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73787 jsou následující.

1. Kdo pracuje s Vašimi osobními údaji?

S Vašimi osobními údaji pracuje obchodní společnost Advanced Risk Management, s.r.o., se sídlem Paříkova 362/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 261 40 403, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73787. Společnost poskytuje poradenství a software v oblasti řízení finančních rizik a analýzy dat apořádá odborné konference a semináře na vybraná témata z této oblasti.

2. Které osobní údaje jsou předmětem zpracování z naší strany?

Primárně pracujeme s údaji, které nám poskytnete v rámci objednávky našich služeb či v rámci Vámi poskytnutého souhlasu se zasíláním newsletterů a pozvánek na akce pořádané ze strany společnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Jedná se primárně o následující údaje:

 • E-mail; a
 • Jméno a Příjmení (případně akademický titul); a
 • Kontaktní (doručovací a/nebo fakturační adresu); a
 • Telefonní číslo; a
 • Pracovní pozice.

Žádné z Vašich osobních údajů nepředáváme třetím stranám. Za určitých právně přesně vymezených podmínek jsme však povinni Vaše údaje poskytnout v souladu s právními předpisy např. Policii ČR (včetně jejich specializovaných útvarů) a dalším orgánům činným v trestním řízení; dále též dalším orgánům veřejné zprávy.

3. Jaké jsou důvody pro zpracování Vašich osobních údajů?

Primárním důvodem zpracování Vašich osobních údajů z naší strany je poskytnutí objednaných služeb u naší společnosti nebo o které jste projevili zájem. V tomto případě není rozhodné, zda jde o službu placenou či poskytnutou naší společnosti bezplatně. Dalšími důvody pro zpracování jsou:

 • zasílání informací o akcích pořádaných naší společností (na základě souhlasu); dále
 • zlepšení kvality poskytovaných služeb.

4. Komu jsou Vaše osobní údaje dostupné?

Na bezpečnost Vašich osobních údajů klademe velký důraz. Používáme moderní IT infrastrukturu navrženou ve spolupráci s odborníky na tuto oblast tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, případně jejich jinému zneužití.

5. Jak dlouho Vaše údaje budeme zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování našich služeb. Následně budeme Vaše údaje zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu, a to až do doby jeho odvolání. Zde považujeme za nutné Vás upozornit, že některé osobní údaje můžeme být oprávněni zpracovávat i nadále, přestože byl Váš souhlas odvolán. Jde o případy, kdy:

 • je nám tato povinnost uložena právními předpisy; a
 • jde o plnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi naší společnosti a Vámi; a
 • existuje oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.

6. Máme oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vámi uděleného souhlasu?

ANO. Vaše osobní údaje je možno zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Takto můžeme činit pouze za podmínek stanovených v bodu 5.

7. Jak máme Vaše údaje zabezpečeny?

Pro zabezpečení Vašich údajů používáme standardní a dostupné technologie. Úplně 100% bezpečnost však zaručit nelze. V této souvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelně naše systémy kontrolujeme za asistence odborníků, zda námi používané systémy a postupy neobsahují slabá místa. Na základě těchto zjištění jsou pak pravidelně aktualizovány naše interní postupy.

8. Můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

ANO. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to bez jakýchkoliv sankcí. Souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adresu arm@arm.cz Berte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů na jiném právním základu (plnění právní povinnosti, plnění ze smlouvy, oprávněného zájmu či jiného důvodu, který stanoví zvláštní právní předpis).

9. Musíte poskytnout své osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro poskytnutí našich služeb však některé údaje potřebujeme. Bez nich není možno Vám naše služby poskytnout.

10. Jaká máte práva v rámci ochrany Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo:

 • odvolat souhlas; a
 • doplnit či opravit Vaše osobní údaje; a
 • právo požadovat omezení zpracování; a
 • právo vznést námitku/stížnost proti zpracování v určitých případech; a
 • právo na přístup k osobním údajům; a
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v některých případech; a
 • právo na výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“);
 • další práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů a ode dne 25.5.2018 v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

11. Co je námitka zpracování?

V případě, že nebudete spokojeni s tím, že jsou Vám z naší strany posílány nabídky či jiná obchodní sdělení o novinkách ohledně našich služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů. V případě, že takto učiníte, Vaše data již zpracovávat nebudeme a novinky Vám již nebudeme zasílat.

12. Kde jsme k zastižení?

V případě dotazu ohledně ochrany osobních údajů či odvolání souhlasu nás můžete kontaktovat na prostřednictvím e-mailu arm@arm.cz; dále písemně na adrese sídla společnosti; případně telefonicky. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že můžeme po Vás chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svoji totožnost. Jde o opatření, které má zabránit přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zkvalitnění služeb může být Vaše komunikace s Vámi monitorována.