Chytře na rizika  
CADCalc Credit

CADCalc® Credit

Software pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu 

Regulatorní pravidla pro oblast řízení rizik v bankách stanovují přístupy k výpočtu regulatorního kapitálového požadavku ke krytí kreditního rizika. Tato pravidla mají základ v dokumentech a standardech vydávaných BCBS (Basel II/III a související dokumenty), které mají doporučující charakter. Z nich vycházejí směrnice (CRD) a nařízení (CRR) Evropské Unie, které se touto problematikou zabývají. Tato zákonná úprava je pro Českou republiku jakožto členský stát EU závazná a je v českém právním řádu zakotvena Vyhláškou ČNB o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. V souvislosti s tím se objevuje potřeba softwarového řešení výpočtu kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku. Řešením je software CADCalc® Credit.

K čemu slouží CADCalc® Credit?

Výpočty dle Pilíře 1 (kapitálový požadavek – KP)

 • Výpočet KP ke kreditnímu riziku k portfoliu úvěrů a dalších aktiv dle standardizovaného přístupu (STA) a/nebo interního modelu (FIRB i AIRB)
 • Výpočet KP pro uživatelem definovatelná subportfolia nebo jednotlivá aktiva
 • Porovnání výše KP se skutečnou výší drženého vlastního kapitálu
 • Výpočet výše očekávané ztráty
 • Analýza portfolia z hlediska jeho rizikovosti a objemu nutného kapitálu
 • Výpočet dopadu Credit Risk Mitigation (CRM) na výslednou výši KP
 • Dopad stresových scénářů na výši KP pro různá subportfolia
 • Sledování rizika koncentrace portfolia
 • Testování vyvíjených interních modelů a dopadu jejich potenciálního využití pro stanovení KP
 • Kontrola správnosti vstupních údajů a zobrazení případných chyb
 • Tvorba souvisejícího reportingu

Výpočty podle Pilíře 2 (ekonomický kapitál - EK)

 • Výpočet EK ke kreditnímu riziku na základě zobecněného IRB modelu
 • Nastavení požadované hladiny spolehlivosti pro výpočet EK
 • Dopad stresových scénářů na výši EK pro různá subportfolia
 • Tvorba souvisejícího reportingu

Výhody využití CADCalc® Credit

 • Velmi rychlá implementace
 • Možnost snadno měnit vstupní parametry výpočtu a následně analyzovat dopad na výši KP
 • Podpora více formátů vstupních dat
 • Kontrola vstupních dat
 • Řízený přístup do aplikace
 • Vysoká rychlost (zpracování tisíců expozic v řádu sekund)
 • Jednoduché ovládání

Komu je CADCalc® Credit určen

CADCalc® Credit je vhodný nástroj na výpočet, testování nebo verifikaci výše KP pro regulované kreditní instituce, které podléhají požadavkům Basel II pro řízení kreditního rizika. Je určen zejména:
 • specialistům na řízení rizik,
 • internímu i externímu auditu,
 • centrálním bankám.

Prezentace softwaru CADCalc® Credit

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci softwaru CADCalc® Credit.