Chytře na rizika  
Audit řízení finančních rizik

Audit řízení finančních rizik

Vytvořené modely (systémy) pro měření finančních rizik je třeba pravidelně ověřovat, a to jak z hlediska dodržování předepsané metodologie, tak z hlediska správnosti nastavení modelů a samotných výpočtů. Společnost nabízí tuto službu jako doplnění kapacit interních (či externích) auditorů.

Advanced Risk Management ověřuje zda:
 • společnost dodržuje metodiku danou interními a/nebo regulatorními předpisy, tzn., zda zaměstnanci opravdu postupují dle dané metodiky, popř. zda je metodika aktuální.
 • prováděné výpočty jsou v souladu s metodikou, tzn., zda výsledky vypočtené Advanced Risk Management dle metodiky odpovídají výsledkům skutečně vypočteným zaměstnanci společnosti.

Výsledkem práce je výstupní zpráva, která obsahuje nezávislé stanovisko k metodice a komentáře a doporučení ke všem skutečnostem, které se v realitě liší od předepsané metodiky.

Výhody spolupráce:

 • Advanced Risk Management působí jako nezávislá autorita, dodáme vždy objektivní posouzení skutečnosti.
 • V případě nálezu nesrovnalostí obsahují naše doporučení konkrétní návrhy na zlepšení současného stavu, nejsou jen strohým popisem reality.
 • Problematice rozumíme, výstupní zprávu tedy umíme napsat tak, aby výstupy byly srozumitelné a jednoznačné.
 • Náš úspěch se měří úspěchy našich klientů.
 

Nabízíme poradenské služby v následujících oblastech:

Audit způsobu měření a/nebo řízení rizika:

kreditního, tržního, likvidního, pojistného, operačního a počasí

Na základě svých dlouhodobých zkušeností je Advanced Risk Mamagement schopna objektivně posoudit správnost nastavení procesů řízení rizik. V případě finančních institucí jsou pravidelné validace systémů či modelů součástí regulatorních nařízení. I u ostatních společností by měly být zcela samozřejmou součástí pravidelné dohlídky interních auditorů.

Společnost nabízí následující služby:
 • revize/aktualizace mapy rizik,
 • validace modelů pro měření identifikovaných rizik,
 • ověření správnosti monitoringu rizik (aktuálnost nastaveného procesu, zodpovědností apod.),
 • ověření správnosti nastavení interních procesů nutných pro řízení rizik (dodržování limitů, schvalovací procesy apod.),
 • revize nastavení reportingu.

Audit existence, konzistence, správnosti a dodržování interních směrnic

Množství společností věnuje v současné době úsilí především obchodním aktivitám. Často to vede ke kapacitním problémům v případě potřeby udržovat „pořádek“ uvnitř společnosti.
Společnost své služby nabízí všude tam, kde z kapacitních důvodů není možné pravidelně ověřovat shodu činnosti společnosti s interními směrnicemi.
 • Ověříme existenci dokumentace, její aktuálnost a shodu s činnostmi, které se na jejím základě provádějí.
 • Ověříme nejen formální shodu, ale validujeme i modely a výpočty, které se dle dokumentace provádějí.
 • Výstupní zpráva není pouhé konstatování faktu, ale obsahuje komentáře a doporučení, které je třeba provést, aby činnosti byly v souladu s danou dokumentací.

Audit způsobu implementace Basel II, Basel III a Solvency II

ARM má dlouholetou zkušenost s implementací regulatorních opatření do systému řízení rizik ve finančních institucích. V oblasti zavádění regulací Basel II, Basel III a Solvency II nabízí následující služby:

Basel II

 • ověření nastavení řízení tržního, kreditního a operačního rizika dle příslušné právní úpravy regulátora
 • validace modelů pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu/operačnímu/tržnímu riziku, a to jak z hlediska metodické správnosti, tak technické realizace výpočtu
 • ověření správnosti měření kreditních, tržních a operačních rizik v rámci Pilíře 2
 • ověření správnosti interních modelů v rámci IRB přístupu a/nebo AMA přístupu

Solvency II

 • validace výpočtu solventnosti
 • validace interního modelu
 • validace modelů pro řízení finančních rizik
 • validace výpočtu pojistného
 • validace oceňování zajištění
 • validace výpočtu technických rezerv
 • validace oceňování finančních aktiv
 • validace principů odměňování

Audit předpokladů, konstrukce a zacházení s interním modelem

Správnost každého matematického modelu je po určité době třeba ověřit, a to z následujících hledisek:
 • zda stále platí předpoklady, na kterých byl vytvořen
 • zda byl správně zkonstruován
 • zda je s modelem zacházeno dle nastavených pravidel