Chytře na rizika  
IRRBB

Úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB)

Úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB) je jedním z hlavních rizik bank. Pro toto riziko sice není stanovován kapitálový požadavek v rámci Pilíře I, jedná se však o významné riziko, které ovlivňuje ziskovost a stabilitu banky.

Zavedení a udržování systému řízení IRRBB vyžaduje regulace Basel II/III a požadavky na tento systém dále upřesňují pokyny EBA. Čím větší banka je, tím vyšší nároky jsou na ni ze strany regulátora kladeny a tím propracovanější a komplexnější přístup musí k IRRBB zaujímat. ARM nabízí své služby v oblasti zavedení či revize systému řízení IRRBB všem bankám a podobným subjektům.

Nabízené služby:

 

V oblasti IRRBB nabízíme také odborná školení, a to formou open i in-house seminářů.  
K výpočtu úrokového rizika bankovní knihy můžete využít software CADCalc® Market.  

 

Metodika pro měření a řízení IRRBB 

 • Návrh klíčových procesů potřebných pro efektivní fungování systému IRRBB s ohledem na:
  • požadavky a cíle vrcholného vedení instituce
  • velikost a složitost dané instituce
  • relevantní regulatorní požadavky a související normy
  • schopnost systému pružně reagovat na změny
 • Rámcový popis:
  • přístupů k modelování behaviorálních charakteristik portfolia (např. předčasné splácení úvěrů)
  • modelů používaných pro sledování velikosti IRRBB a validačních pravidel
  • tvorby interních stresových scénářů a standardního stresového testu požadovaného dle bankovní regulace
  • principů řízení rizika (limity, rizikový apetit)
 • Zajištění provázanosti navržených procesů s dalšími procesy instituce (např. proces měření tržního rizika obchodního portfolia, limity pro obchodování apod.)
 • Zahrnutí IRRBB do ekonomického kapitálu v rámci Pilíře II
 • Začlenění systému IRRBB do strategického řízení instituce:
  • definice pravomocí a odpovědností
  • harmonogram fungování systému IRRBB s ohledem na související procesy
 • Definice cílového organizačního uspořádání a ujasnění jednotlivých rolí v systému IRRBB
 • Vytvoření/revize strategie IRRBB se zohledněním výstupů výše uvedených oblastí  

Behaviorální a opční charakteristiky

 • Vytvoření modelů pro:
  • předčasné splácení úvěrů – se zkracováním maturity úvěru nebo se zmenšováním anuitní splátky
  • nepravidelný výběr z depozitních účtů – předčasný výběr z účtu nebo prodloužení doby produktu nad rámec smlouvy
  • čerpání domluvených rámců – modelování rozvahové částky na základě velikosti podrozvahy
  • zůstatky na běžných účtech – velikost zůstatku, doba
 • Nastavení validačních pravidel vytvořených modelů  

Net Interest Income (NII)

 • Nastavení pravidel pro modelování scénářů vývoje bilance:
  • Stabilní bilance
  • Rostoucí bilance na základě business plánu
  • Klesající bilance na základě expertních předpokladů o vývoji makroekonomické situace či jiných externích vlivů (např. konkurenční boj)
 • Navržení časových pásem a horizontu pro sledování NII
 • Vypracování konceptu cílování durace portfolia  

 

Market Value of Equity (MVE) a Economic Value of Equity (EVE)

 • Navržení oceňovacích funkcí dle typu produktu
 • Zapracování behaviorálních předpokladů do oceňovacích funkcí
 • Nastavení pravidel pro zacházení s kreditními spready při výpočtu ocenění  

Earnings at Risk (EaR)

 • Navržení časových pásem a horizontu pro sledování EaR
 • Navržení metody pro výpočet EaR
 • Nastavení pravidel backtestingu a související návrh nápravných opatření  

Value at Risk (VaR)

 • Volba sledovaného období a horizontu pro výpočet VaR
 • Navržení metody pro výpočet VaR (historická simulace nebo / kovariační matice / Monte Carlo simulace / Expected Shortfall)
 • Nastavení pravidel backtestingu a související návrh nápravných opatření  

Stresové testování

 • Návrh interních stresových scénářů pro:
  • Průběžné interní řízení
  • Zátěžové testování
 • Návrh pravidel pro vyhodnocování standardního stresového testu požadovaného dle bankovní regulace
 • Nastavení pravidel pro aktualizaci stresových scénářů  

 

Soustava interních limitů pro průběžné interní řízení

 • Nastavení limitních hodnot pro sledované ukazatele měřící velikost IRRBB
 • Navržení eskalačních mechanismů a kanálů pro včasné varování o překročení limitů
 • Vytvoření metodického postupu pro revizi soustavy limitů při změně strategie instituce nebo business plánu  

Rizikový apetit

 • Vytvoření rizikového apetitu společnosti a zajištění jeho provázanosti se
  • strategií instituce
  • business plánem
 • Nastavení pravidel pro revizi rizikového apetitu v případě změny vstupních předpokladů (např. při zavedení nového produktu, při změně vnějšího legislativního prostředí apod.)
 • Definice pravidel pro vyhodnocování rizikového apetitu:
  • frekvence vyhodnocování
  • eskalační mechanismy
  • začlenění vyhodnocení do interního reportingu 

Interní reporting

 • Vytvoření pravidel interního reportingu v souvislosti s behaviorálním chováním portfolia, naměřenou velikostí IRRBB a systémem interních limitů:
  • struktura poskytovaných informací a míra podrobnosti s ohledem na různé manažerské úrovně (liniový management vs. senior management vs. představenstvo)
  • frekvence reportingu
  • informační toky
 • Pomoc při interpretaci výsledků