Chytře na rizika  
Projektová rizika

Projektová rizika

Kritérii, kterými se posuzuje úspěšnost realizovaných projektů, jsou zpravidla dodržení stanovených cílů, plánovaných nákladů a termínů. K tomu aby tato kritéria byla dodržena, je třeba se zabývat i riziky projektu ve všech jeho fázích. Je vhodné tato rizika identifikovat, měřit a pokud možno i řídit, protože právě ony ohrožují úspěšnost splnění požadovaných kritérií.

Advanced Risk Management, s.r.o., má dlouholeté zkušenosti s řízením projektů a jejich rizik. Své know-how z oblasti řízení rizik využívá při realizaci vlastních projektů i projektů svých klientů. Nabízí své služby zejména v oblasti:

V oblasti projektových rizik nabízíme také odborná školení, a to formou open i in-house seminářů.
Pro efektivní řízení projektů můžete využít softwarový nástroj TIMo.

 

Nabízíme zejména tyto služby

Metodická pomoc v oblasti řízení projektových rizik

  • Vytvoření/validace metodiky identifikace, kvantifikace a řízení rizik v projektech
  • Integrace řízení projektových rizik do stávající metodiky řízení projektů
  • Nastavení pravomocí a odpovědností projektových manažerů, členů projektového týmu a řídících orgánů v oblasti řízení rizik projektů
  • Vytvoření katalogu projektových rizik včetně jeho konzultace s jednotlivými odděleními/útvary
  • Revize katalogu projektových rizik a navržení jeho úprav
  • Nastavení/revize reportingu o podstupovaných rizicích jednotlivých projektů
  • Zaškolení pracovníků v oblasti navržené metodiky

Pomoc při řízení rizik konkrétního projektu

  • Identifikace a kvantifikace rizik plynoucích z konkrétního projektu v přípravné nebo realizační fázi
  • Pomoc při navržení/realizaci opatření vedoucí ke snížení podstupovaných rizik
  • Průběžné hodnocení rizik a navrhování opatření na jejich řízení