Chytře na rizika  
Tržní riziko

Tržní riziko

Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí své služby v oblasti tržního rizika finančním i nefinančním společnostem.  

 

V oblasti tržního rizika nabízíme také odborná školení, a to formou open i in-house seminářů.
Pro efektivní řízení tržního rizika můžete využít softwaru CADCalc® Market.  

 

Nabídka pro finanční instituce

Kvalita tržních dat 

 • Návrh metodiky pro posouzení kvality (chybovosti) tržních dat vstupujících do oceňovacích nástrojů a modelů rizik.
 • Posouzení stávající metodiky pro analýzu tržních dat používaných v modelech pro oceňování instrumentů a měření velikosti tržního rizika.
 • Pomoc při technické realizaci metodiky pro posouzení kvality tržních dat, tj. posouzení, zda informace, které banka využívá ve svých modelech pro tržní riziko, jsou kompletní a „správné“.  

Oceňování instrumentů 

 • Návrh metodiky (nebo posouzení stávající metodiky) pro oceňování instrumentů finančních a kapitálových trhů, včetně instrumentů s omezenou likviditou.
 • Jednorázové nebo pravidelné (na základě dlouhodobé smlouvy) oceňování konkrétního portfolia klienta.
 • Výše uvedené služby zahrnují široký okruh instrumentů, především:
  • dluhové instrumenty, zejména: pokladniční poukázka, dluhopis, úvěr a repo operace,
  • majetkové instrumenty – zejména akcie, fond,
  • měnové a úrokové deriváty – zejména měnový spot, forward, swap nebo opce, FRA, úrokový swap (plain-vanilla IRS, CIRS, amortizované swapy), swapce,
  • komodity a komoditní deriváty – pozice v komoditě, komoditní forward a komoditní swap,
  • kreditní deriváty - CDS, Credit-Linked Note (CLN), sekuritizace,
  • strukturované produkty.

Modely měření tržního rizika

 • Návrh metodiky (nebo posouzení stávající metodiky) pro měření velikosti tržního rizika portfolia, a to celkově nebo po jednotlivých složkách:
  • měnové (kurzové) riziko
  • úrokové riziko
  • akciové riziko
  • komoditní riziko
 • Pomoc při technické realizaci modelů pro měření velikosti tržního rizika, a to jak parciálně (po jednotlivých složkách tržního rizika), tak i celkově.
 • Použité metody a přístupy zahrnují zejména:
  • měnová (FX) pozice,
  • úroková gapová analýza,
  • durace,
  • konvexita,
  • citlivostní analýza, např. BPV (Basis point value),
  • stresové scénáře – pro podrobnosti viz sekci „Stresové testování“),
  • Value at Risk – stanovení maximální možné finanční ztráty za určité časové období, která může nastat s předem definovanou pravděpodobností (využití různých přístupů: Historická simulace - absolutní nebo relativní, Metoda kovarianční matice, případně její rozšíření na tzv. Kvadratický model, Monte Carlo simulace) – s možností rozšíření modelu o stanovení tzv. Expected Shortfall – výši průměrné ztráty v případě, že dojde k překročení hodnoty Value at Risk.
 • Využití výsledků modelu pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku obchodní knihy.  

Zpětné testování výsledků modelu 

 • Návrh metodiky (nebo posouzení stávající metodiky) zpětného testování pro sledování shody odhadu ztráty způsobené tržním rizikem s hodnotami ztrát, které skutečně nastaly pomocí následujících metod:
  • Model Back Testing – hypotetické (modelové) zpětné testování,
  • Dirty Back Testing – reálné zpětné testování založené na skutečném výsledku obchodování včetně zahrnutí poplatků,
  • Clean Back Testing – reálné zpětné testování založené na skutečném výsledku obchodování očištěném o poplatky.

Stresové testování 

 • Vytvoření rámce pro stresové testování.
 • Vytvoření konkrétních návrhů stresových scénárů pro krizové situace s cílem modelovat situace, které nelze běžně v bance očekávat (modelování extrémních změn hodnot rizikových parametrů):
  • Historické scénáře – konstrukce na základě významných událostí nastalých v minulosti,
  • Hypotetické scénáře – simulování situací, které mohou nastat v budoucnu.
 • Analýza dopadu stresových scénářů na hodnotu portfolia (analýza jednotlivých parametrů i celého souboru definovaných parametrů).  

Limity pro řízení tržního rizika 

 • Návrh metodiky pro nastavování limitů pro řízení tržního rizika.
 • Posouzení stávající metodiky tvorby limitů pro řízení tržního rizika, a následná revize stávajících definic limitů.
 • Pomoc při nastavení limitů pro řízení tržního rizika s využitím historických dat a know-how ARM a pomoc při následném nastavení procesu sledování vývoje tržního rizika pomocí soustavy limitů.  

Analýza systému řízení tržního rizika

 • Analýza stávajícího stavu řízení tržního rizika:
  • posouzení vhodnosti stávající metodiky pro oceňování obchodovaných instrumentů a pro měření velikosti tržního rizika,
  • posouzení technické realizace stávající metodiky (posouzení metodické správnosti vyvinutých modelů a jejich realizace v SW nástrojích včetně analýzy správnosti a „čistoty“ používaných dat),
  • ověření postupů pro řízení tržního rizika a nastavení limitů.
 • Předložení návrhů změn nutných pro zefektivnění systému měření a řízení tržního rizika se zaměřením na následující oblasti:
  • Probíhá komunikace mezi jednotlivými odděleními v dostatečné míře a včas?
  • Probíhá předávání informací (dat) o obchodech mezi jednotlivými systémy/aplikacemi bez chyb?
  • Jsou systémy/aplikace využívané při řízení tržního rizika vhodné a neduplikují svoji činnost? Lze tyto systémy/aplikace zlepšit?
  • Jsou limity správně stanoveny a probíhá jejich monitorování pravidelně?
 • Kontrola, zda je systém (strategie) řízení tržního rizika dostatečně zdokumentován.
 • Analýza sestav, které jsou vytvářeny v rámci reportingu a posouzení způsobu jejich využívání při rozhodování.  

Tržní riziko dle Basel II

 • Podpora při měření tržních rizik v rámci Basel II (resp. Basel III):
  • kontrola modelů pro výpočet kapitálového požadavku k tržnímu riziku (riziku obchodní knihy), a to jak metodické správnosti, tak technické realizace výpočtu,
  • pomoc při vývoji aplikace pro výpočet kapitálového požadavku.
 • Návrh podoby reportingu stavu a vývoje tržního rizika v čase, a to jak pro parciální složky rizika (měnové, úrokové, akciové a komoditní riziko), tak i pro všechny složky rizika dohromady.
 • Návrh metodiky nebo dodání softwarového nástroje pro potřeby regulatorního výkaznictví.
 • Pomoc při implementaci procesů, reportů, aplikací apod. vyvinutých v rámci Basel II (resp. Basel III) do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí banky.  

Nabídka pro nefinanční instituce 

Oceňování instrumentů 

 • Návrh metodiky (nebo posouzení stávající metodiky) pro oceňování instrumentů finančních a kapitálových trhů, včetně instrumentů s omezenou likviditou.
 • Jednorázové nebo pravidelné (na základě dlouhodobé smlouvy) oceňování konkrétního portfolia klienta.
 • Výše uvedené služby zahrnují široký okruh instrumentů, především:
  • dluhové instrumenty, zejména: pokladniční poukázka, dluhopis, úvěr a repo operace,
  • majetkové instrumenty – zejména akcie, fond,
  • měnové a úrokové deriváty – zejména měnový spot, forward, swap nebo opce, FRA, úrokový swap (plain-vanilla IRS, CIRS, amortizované swapy), swapce,
  • komodity a komoditní deriváty – pozice v komoditě, komoditní forward a komoditní swap,
  • kreditní deriváty - CDS, Credit-Linked Note (CLN), sekuritizace,
  • strukturované produkty.

Analýza řízení tržního rizika a nastavení limitů

 • Posouzení pravidel pro řízení tržního rizika.
 • Posouzení správnosti a úplnosti interních směrnic pro řízení tržního rizika a návrh případných úprav.
 • Pomoc při nastavení limitů pro řízení tržního rizika s využitím historických dat a know-how ARM.
 • Kontrola správnosti soustavy limitů a relevance nastavení limitů v souvislosti s výší realizované ztráty z tržního rizika.

Komoditní riziko

 • Modelování vývoje tržních cen komodit na základě ekonometrických modelů vytvořených z historického vývoje těchto cen.
 • Spravování těchto modelů při změně předpokladů.
 • Možnost využití navržených ekonometrických modelů pro modelování Cash flow at Risk, případně pro stanovení Profit at Risk (viz též sekce „Cash flow at Risk a Profit at Risk“).

Cash flow at Risk a Profit at Risk

 • Vytvoření modelu:
  • Cash flow at Risk pro projekci příjmů a výdajů při aplikaci stresových podmínek s využitím know-how z oceňování instrumentů a historického chování odběratelů a dodavatelů – stanovení odchylek skutečného cash flow od plánovaného cash flow na dané hladině spolehlivosti pro určité časové období.
  • Profit at Risk pro měření odchylek skutečného zisku od plánovaného zisku na dané hladině spolehlivosti pro určité časové období.
 • Využití modelů při stanovování výnosnosti projektů či investic a při budoucím rozhodování (plánování) společnosti/podniku.