Chytře na rizika  
Kreditní riziko

Kreditní riziko

Finanční a hospodářská krize upozornila na nutnost aktivního a sofistikovaného měření a řízení kreditního rizika. Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí poradenské služby v oblasti měření a řízení kreditního rizika finančním i nefinančním společnostem. Přinášíme nezávislý pohled na interní procesy či používané modely. Využijte našich služeb k doplnění, nahrazení či rozšíření Vašich vlastních interních kapacit.

 

V oblasti kreditního rizika nabízíme odborná školení a to formou open i in-house seminářů.
Pro efektivní měření velikosti kreditního rizika na úrovni portfolia můžete využít software CADCalc® Credit.

Nabídka pro finanční instituce

Poskytování úvěrů 

 • Analýza procesů poskytování úvěrů a návrh změn v těchto procesech tak, aby došlo k efektivnějšímu a levnějšímu poskytování úvěrů (např.: zda se tytéž informace o klientech nezadávají duplicitně do více systémů; zda se využívají všechny informace získané od klienta apod.)
 • Nastavení/kontrola procesu nastavení kreditních limitů.
 • Příprava školení (či e-learningového kurzu) pro obchodníky banky tak, aby byli schopni odhadnout, zda je daný úvěr pro banku akceptovatelný.
 • Analýza efektivnosti komunikace obchodníků s oddělením rizik při poskytování úvěrů.
 • Kontrola procesu akceptace nástrojů sloužících k zajištění poskytovaných úvěrů a kontrola dodržování požadavků na kvalitu, senioritu a ocenění těchto nástrojů.
 • V případě zjištění nedostatků návrh změn, které povedou k efektivnějšímu poskytování úvěrů.
 • Kontrola správnosti a srozumitelnosti směrnic pro poskytování úvěrů a návrh případných úprav těchto směrnic.
 • Analýza dodržování směrnic při poskytování úvěrů včetně ohodnocení ztrát plynoucích z nedodržování těchto směrnic.

Proces správy úvěrů

 • Posouzení procesu správy úvěrů, kontrola včasné aktualizace informací o úvěrech a dlužnících (včetně informací z externích zdrojů indikujících možné problémy se splácením úvěru).
 • Posouzení systému pro pravidelné přehodnocování bonity klientů, resp. přehodnocování jejich interního ratingu (jaké jsou pravomoci jednotlivých zaměstnanců, jak často dochází k tzv. overrulingu apod.) včetně analýzy důvodů pro neprovedení přehodnocení (např. časová vytíženost risk manažerů, neexistence nebo nedostupnost informací či výkazů potřebných pro revizi apod.).
 • Analýza případných důsledků neprovedení revize rizikovosti úvěrů včetně analýzy toho, kolik nerevidovaných úvěrů nebylo splaceno.
 • Analýza procesu aktualizace interního ratingu klienta v systémech banky (zda je tento proces zautomatizovaný; jak dlouho trvá, než je rating v systémech aktualizován; jaké procesy jsou spuštěny v případě zhoršení ratingu klienta apod.).
 • Analýza procesu aktualizace velikosti kreditních limitů.
 • Analýza efektivnosti komunikace obchodníků s oddělením řízení rizik při správě úvěrů.
 • V případě zjištění nedostatků návrh změn, které povedou k efektivnější správě úvěrů.  
 • Posouzení správnosti a srozumitelnosti interních směrnic pro správu úvěrů a návrh případných úprav těchto směrnic.
 

Zacházení s problémovými úvěry a workout

 • Analýza procesu zacházení s problémovými úvěry, které ještě nejsou v defaultu, ale které již vykazují zhoršení:
  • Existuje systém na sběr informací indikujících zhoršení bonity klientů?
  • Jak jsou tyto informace využívány?
  • Jak probíhá sdílení těchto zpráv mezi odděleními banky?
  • Je zahájena včasná komunikace s klientem a jaké jsou navazující kroky?
 • Analýza efektivity workoutu a návrh případných změn se zaměřením na následující oblasti:
  • Jak jsou nastaveny jednotlivé postupy vymáhání a kdy jsou jednotlivé postupy spouštěny?
  • Jaká je efektivita jednotlivých způsobů vymáhání a jaká je celková efektivita oddělení workout (různé způsoby interního vymáhání × odprodej úvěrů)?
  • Má oddělení workout dostatečné kapacity?
  • Existuje systém na kontrolu dodržování časových limitů pro jednotlivé kroky vymáhání (jak se sledují lhůty stanovené zákonem pro uskutečnění příslušných právních kroků apod.)?
  • Lze postupy v oddělení workout zefektivnit?
 • Vytvoření systému pro prioritizaci úvěrů v oddělení workout tak, aby se zaměstnanci přednostně zabývali důležitými/významnými úvěry, a tím minimalizovali ztráty.
 • Vytvoření systému pro prodej pohledávek po splatnosti, včetně vytvoření modelu pro automatický výběr těch úvěrů, které je výhodné prodat (včetně vymezení pravidel, které úvěry by ze strategických, obchodních či jiných důvodů neměly být prodávány). Součástí tohoto systému je ocenění ceny úvěru pro scénář interního vymáhání a pro scénář prodeje.
 • Návrh motivačního systému pro pracovníky oddělení workout.
 

Modely kreditního rizika

 • Pomoc při vývoji či rekalibraci scoringových modelů, a to jak pro aplikační, tak i behaviorální scoring.
 • Kontrola modelů využívaných pro měření kreditního rizika, a to jak jejich metodické správnosti, tak i praktické realizace v SW nástrojích.
 • Analýza efektivity využití informací o klientech v modelech kreditního rizika (zda informace, které banka využívá ve svých modelech pro kreditní riziko, jsou kompletní a zda neexistuje jiný zdroj informací, který by mohl být v modelu využit).
 • Výpočet parametrů „pravděpodobnost selhání“ (PD), „ztráta způsobená selháním“ (LGD) a „kreditní konverzní faktor“ (CCF) pro retailové i non-retailové expozice.

Analýza systému řízení kreditního rizika

 • Analýza a návrh zefektivnění systému řízení kreditního rizika se zaměřením na následující oblasti:
  • Jsou kreditní limity správně stanoveny a probíhá jejich monitorování pravidelně?
  • Probíhá komunikace mezi jednotlivými odděleními v dostatečné míře a včas?
  • Jsou systémy/aplikace využívané při řízení kreditního rizika vhodné a neduplikují svoji činnost? Lze tyto systémy/aplikace zlepšit?
 • Kontrola, zda je systém řízení kreditního rizika dostatečně zdokumentován a je srozumitelný.
 • Analýza používaných dat a analýza jejich správnosti a „čistoty“.
 • Analýza sestav, které se vytváří v rámci reportingu, a způsobu jejich využívání při rozhodování.
 

Kolaterál management

 • Stanovení, jaké informace a v jaké podobě se budou o kolaterálech shromažďovat.
 • Kontrola přeceňování jednotlivých typů kolaterálu.
 • Vytvoření modelu pro automatizované přeceňování nemovitostí (popř. jiných aktiv), které banka přijala jako zajištění a které je povinna pravidelně přeceňovat.
 

Stresování portfolia

 • Návrh metodiky stresového testování úvěrových portfolií, a to jednou z následujících metod:
  • vytvoření komplexního modelu vlivu makroekonomických charakteristik na schopnost lidí a firem splácet své úvěry (resp. na výši parametrů PD a LGD u jednotlivých produktů, segmentů, ratingových skupin), nebo
  • návrh jednotlivých scénářů změny rizikových parametrů PD a LGD.
 • Analýza dopadu jednotlivých stresových scénářů na velikost ztráty, kterou banka může potenciálně utrpět, a následně analýza a návrh nutných změn v procesu poskytování úvěrů, správy úvěrů a ve vymáhacím procesu.

Riziko koncentrace

V dnešní době, kdy jsou jednotlivé firmy stále více ekonomicky propojeny, nabývá měření a řízení tohoto rizika na významu.  

 • Analyzování rizika koncentrace zahrnující zjištění míry rizika koncentrace, posouzení toho, co ovlivňuje toto riziko koncentrace, a posouzení důsledků vyšší kreditní koncentrace.
 • Vytvoření/revize metodiky měření a řízení rizika koncentrace.
 • Navržení nástrojů na měření a řízení rizika koncentrace.

Kreditní riziko dle Basel II/III

 • Kontrola modelů pro výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, a to jak metodické správnosti, tak technické realizace výpočtu.
 • Pomoc při vývoji aplikace pro výpočet kapitálového požadavku nebo dodání vlastního softwarového řešení CADCalc® Credit, které umožňuje výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku všemi povolenými přístupy (standardizovaný přístup, základní i pokročilý IRB přístup).
 • Pomoc při implementaci procesů, reportů, aplikací apod. vyvinutých v rámci Basel II/III do běžného každodenního užívání, a to nejen v rámci oddělení řízení rizik, ale i do jiných částí banky.
 • Komplexní podpora při implementaci IRB přístupu:
  • zjištění míry shody („gapu“) mezi požadavky Basel II/III a skutečným fungováním procesů a systémů v bance,
  • způsob segmentace expozic,
  • způsob nastavení zodpovědností,
  • školení pracovníků banky v oblasti Basel II/III (jaké jsou výhody a nevýhody IRB, co IRB znamená pro jejich práci a co se od nich očekává, co přechod na IRB přinese bance apod.),
  • návrh projektové mapy, která bude obsahovat kroky nutné pro přechod na IRB přístup,
  • pomoc při řízení projektu přechodu na IRB přístup, kontrola a validace jednotlivých dílčích výstupů (např. segmentace expozic), pomoc při formulaci nebo při validaci dokumentace apod.,
  • validace výpočtů rizikových faktorů (PD, LGD, CCF),
  • validace výpočtů rizikově vážených aktiv (RWA) a kapitálové přiměřenosti,
  • pomoc při nastavení IT systémů (sběr dat nutných pro výpočty, kvalita a čistota dat, způsob technické realizace výpočtu kapitálového požadavku, reporting apod.),
  • pomoc při formulaci a kompletaci žádosti o povolení používat IRB přístup a pomoc při jednání s regulátorem.
 • Podpora při měření kreditních rizik v rámci Pilíře 2 Basel II/III:
  • identifikace rizik, kterým je banka vystavena a která by měla být pokryta v rámci druhého pilíře,
  • návrh způsobu řízení a zmírňování rizik, která nejsou kryta kapitálem,
  • výpočet ekonomického kapitálu k měřitelným rizikům,
  • stanovení interního kapitálu banky použitelného ke krytí rizik v rámci Pilíře 2.

Výpočet opravných položek

 • Návrh metodiky výpočtu opravných položek, a to jak na individuální, tak i portfoliové bázi.
 • Návrh funkční specifikace nebo dodání vlastního softwarového nástroje pro výpočet opravných položek.
 

Výpočet NPV banky

 • Návrh metodiky nebo dodání softwarového nástroje CADCalc® Market pro výpočet čisté současné hodnoty banky se zohledněním výše kreditních spreadů u protistran.
 • Vytvoření metodiky výpočtu kreditních spreadů pro jednotlivé typy klientů ze skutečně pozorovaných hodnot rizikových parametrů PD, LGD.
 • Stresové testování velikosti čisté současné hodnoty na změny úrokových sazeb nebo kreditních spreadů.
 • Poznámka: metodu výpočtu čisté současné hodnoty lze využít i při stanovování výnosnosti projektů či investic, a to i se zohledněním velikosti kreditního rizika protistrany.

Fraud Management

 • Pomoc při vývoji či rekalibraci „fraud-karet“ sloužících k identifikaci potenciálních fraudů (nastavení sledovaných kritérií, nastavení prahových parametrů a vah, nastavení ohodnocení atd.).
 • Vývoj statistických modelů pro identifikaci fraudů.
 • Vytvoření softwarové aplikace sloužící k automatickému vyhodnocování potenciálních fraudů.
 • Vyhodnocení velikosti dopadu nastalých fraudů.
 • Nastavení procesů sloužících k minimalizaci rizika nastání fraudu a jejich implementace do organizační struktury (spolupráce obchodníků, oddělení bezpečnosti, oddělení řízení operačních rizik apod.).
 • Nastavení reportingu.
 

Anti Money Laundering (AML)

 • Pomoc při nastavení systému AML dle požadavků zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dle požadavků ČNB na vnitřní řídicí a kontrolní systém.
 • Nastavení systému pro sledování podezřelých transakcí nebo optimalizace kritérií v systému používaném v současnosti.
 • Propojení systémů pro Fraud Management a pro AML nebo vývoj společného řešení.
 • Nastavení reportingu.
 

Reporting rizika

 • Návrh podoby reportingu stavu a vývoje rizikovosti v jednotlivých segmentech, produktech ratingových stupních apod., a to např. v následující struktuře (tu je možné přizpůsobit podle potřeb a zvyklostí banky):
  • objem portfolia,
  • podíl na celkovém objemu poskytnutých úvěrů,
  • počet stávajících a nových klientů,
  • počet odchozích klientů,
  • rozdělení portfolia podle jednotlivých ratingových stupňů,
  • struktura limitů,
  • rozdělení podle počtu dní po splatnosti,
  • míra defaultu,
  • počet vymáhaných pohledávek,
  • míra výnosnosti z vymáhaných pohledávek apod.
 • Návrh metodiky nebo dodání softwarového nástroje pro potřeby regulatorního výkaznictví.

Nabídka pro nefinanční instituce 

Analýza řízení kreditního rizika a nastavení kreditních limitů

 • Posouzení správnosti a úplnosti interních směrnic pro řízení kreditního rizika a návrh případných úprav.
 • Analýza procesu řízení kreditního rizika a návrh případných změn.
 • Pravidla pro komunikaci prodejních oddělení a oddělení řízení kreditního rizika.
 • Segmentace zákazníků dle výše kreditního rizika.
 • Vyhodnocování výše realizované ztráty z kreditního rizika.
 • Relevance nastavení kreditních limitů v souvislosti s výší realizované ztráty z kreditního rizika.
 • Nastavení procesu vymáhacích postupů.
 

Řízení pohledávek z pohledu predikce nesplácení, prioritizace vymáhání apod.

 • Vytvoření modelu pro predikci nesplácení.
 • Analýza vlivu skutečné splatnosti pohledávek na řízení cash flow (formalizace toho, co mají finanční ředitelé pouze v hlavách…).
 • Analýza stávajícího systému vymáhání a návrh změn.