Chytře na rizika  
ICAAP a ILAAP

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)

Účelem interního procesu hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) je průběžné interní vyhodnocování rizik, která banka podstupuje anebo může podstupovat. Současně banka hodnotí postupy pro zmírnění těchto rizik, výši současného i budoucího kapitálu nutného pro pokrytí rizik a dále systém pro udržování kapitálu a související kontrolní mechanismy.

Výstupy z ICAAP jsou již od implementace BASEL II v roce 2007 také zasílány ČNB. Problematika se během let průběžně vyvíjela a na ICAAP byla postupně kladena řada dalších regulatorních kvalitativních i kvantitativních požadavků. K procesu ICAAP se přidal proces pro hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP).

Z pohledu informace o ICAAP pro dohledové orgány byla v rámci EU provedena harmonizace požadavků Obecnými pokyny EBA z 10. 2. 2017 (EBA/GL/2016/10). 

Nabízené služby:

V oblasti řízení rizik nabízíme odborná školení a to formou open i in-house seminářů.

 

Rizikový apetit (RA)

ARM vám může pomoci s:

 • identifikací rizik (workshopy, konzultace, vytvoření šablon pro identifikaci rizik, vytvoření katalogu rizik a nastavení procesů zajišťujících jeho pravidelnou aktualizaci),
 • nastavením pravidel pro sběr dat o rizikových událostech,
 • přípravou návrhu metodiky pro měření rizik,
 • přípravou návrhu škály pro vyhodnocení závažnosti rizik,
 • stanovením významnosti rizik a jejich materiality,
 • posouzením stávající metodiky pro měření rizik,
 • stanovením rizikového apetitu, volbou vhodného časového horizontu, vytvořením dokumentů Risk Appetite Framework a Risk Appetite Statement,
 • nastavením kvantitativních limitů pro jednotlivá rizika:
  • regulatorní a interní kapitálová přiměřenost pro plánovaný vývoj;
  • regulatorní a interní kapitálová přiměřenost pro zátěžové scénáře;
  • další interně stanovené limity;
 • vytvářením plánu kontinuity podnikání (BCM) pro předem definovaný soubor stresových scénářů,
 • posouzením souladu podstupovaných rizik s rizikovým apetitem,
 • slovním popisem zhodnocení celkového rizikového profilu banky. 

Metodika ICAAP

ARM vám může pomoci s:

 • přípravou návrhu metodiky pro ICAAP,
 • posouzením stávající metodiky pro ICAAP – logická správnost, úplnost, dostatečná úroveň komplexity (s ohledem na velikost a strukturu obchodní banky), implementace metodiky, vhodnost zvolené délky plánovacího období,
 • posouzením kontrolních mechanismů,
 • posouzením souladu metodiky ICAAP s platnou regulací a interními předpisy a metodikami,
 • přípravou návrhu strategie rozvoje ICAAP,
 • procesem aktualizace ICAAP. 

 Nahoru

Ekonomický kapitál

ARM vám může pomoci s:

 • přípravou modelu ekonomického kapitálu pro kreditní riziko:
  • návrh struktury modelu,
  • modely pro PD, LGD, CCF,
  • behaviorální modely (např. odhad předčasného splácení a další).
 • přípravou modelu ekonomického kapitálu pro operační riziko:
  • modely na bázi AMA (tj. Value at Risk a LDA s nebo bez založení na Extreme Value Theory),
  • výpočet kapitálového požadavku přístupy BIA, TSA:
   • pomoc při identifikaci obchodních linií a kategorizaci typů událostí operačního rizika,
   • pomoc s přípravou na přechod na revidovaný standardizovaný přístup (bude pravděpodobně vyžadován od 2022);
 • přípravou modelu ekonomického kapitálu pro IRRBB včetně zpětného testování a validace behaviorálních modelů;
 • návrhem modelů ekonomického kapitálu pro ostatní rizika,
 • návrhem pravidel pro agregaci ekonomického kapitálu za jednotlivá rizika,
 • validací aktuálních modelů pro ekonomický kapitál – posouzení předpokladů, logické správnosti modelů, jejich souladu s metodikou; ověření správnosti výpočtů, kontrola kvality dat a posouzení jejich dokumentace.  

Stresové testování

ARM vám může pomoci s:

 • vytvořením rámce pro stresové testování,
 • návrhem konkrétních stresových scénářů:
  • plánovaný vývoj,
  • zátěžové scénáře,
  • likvidní šok,
  • scénáře operačního rizika,
  • regulatorní scénáře;
 • analýzou dopadu stresových scénářů na hodnotu ekonomického a regulatorního kapitálu,
 • revizí stávající metodiky stresového testování,
 • posouzením souladu metodiky stresového testování s platnou regulací a interními předpisy,
 • posouzení nutnosti úpravy strategického plánu na základě výsledků stresového testování a návrh případného postupu.  

 

Reporting ICAAP

ARM vám může pomoci s:

 • analýzou sestav, které jsou vytvářeny v rámci reportingu a posouzení způsobu jejich využívání při rozhodování,
 • automatizací reportingu (např. vývoj maker generujících příslušné reporty),
 • hodnocením dostatečnosti reportů generovaných pro účely interního a regulatorního reportingu.  

 

ILAAP (Internal Liquidity Adequecy Assesment Process)

ARM vám může pomoci s:

 • analýzou stávajícího stavu řízení likvidity,
 • návrhem metodiky pro ILAAP,
 • posouzením stávající metodiky pro ILAAP,
 • výpočty LCR a NSFR,
 • stanovením Liquidity Buffer,
 • vytvořením pohotovostních plánů, revizí jejich dokumentace.