Chytře na rizika  
IFRS 9

Oprávkování dle IFRS 9

FRS 9 definuje nové požadavky na účtování o finančních nástrojích. Požadavky tohoto standardu nahrazují vybrané části původního standardu IAS 39. Standard IFRS 9 přináší řadu změn a nových povinností zejména pro banky, jelikož (kromě dalších změn) mění postupy pro stanovení opravných položek.

Advanced Risk Management, s.r.o., má dlouholeté zkušenosti s problematikou kreditního rizika, se kterou opravné položky úzce souvisí. ARM si Vám dovoluje nabídnout své služby v následujících oblastech IFRS 9:

V oblasti IFRS 9 a kreditního rizika nabízíme odborná školení a to formou open i in-house seminářů.
ECL calculation tool - nástroj pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9.

 

Datová základna

 • specifikace požadavků na sběr dat a datovou základnu
 • ověření procesu přípravy dat
 • kontrola správnosti a relevantnosti datové základny
 • čištění dat
 • analýza portfolia klientů banky
 • extrahování použitelných informací  

Nahoru

Metodika pro Effective Interest Rate (EIR)

 • vytvoření/ověření metodiky pro výpočet EIR
 • vytvoření softwarového nástroje pro výpočet EIR
 • zohlednění podrozvahových položek ve výpočtu EIR

Nahoru

Klasifikace úvěrových expozic

 • vytvoření metodiky na klasifikaci úvěrových expozic
 • definice klasifikačních stupňů 1, 2 a 3
 • posouzení a nastavení pravidel pro identifikaci významného zvýšení úvěrového rizika
 • specifikace individuálních kvalitativních a kvantitativních pravidel
 • nastavení interního procesu a frekvence pravidelného vyhodnocování změny úvěrového rizika 

Nahoru

Metodika pro výpočet opravných položek

 • vytvoření modelů pro výpočet PD a LGD, příp. modelu založeného na tzv. "loss rates"
 • stanovení ECL ve 12M horizontu pomocí Loss Rate nebo PD/LGD
 • stanovení ECL v Lifetime horizontu
 • zohlednění budoucího vývoje ve velikosti opravných položek (forward-looking přístup)
 • zohlednění podrozvahových částí expozic v modelu

Nahoru

Implementace IFRS 9

 • odhad dopadu implementace IFRS 9 na finanční situaci a kapitálovou přiměřenost banky
 • navržení procesu interního reportingu včetně struktury reportovaných informací
 • nastavení rolí a odpovědností

Nahoru

Nástroj pro výpočet opravných položek

 • dodání nástroje vyvinutého ARM pro výpočet opravných položek a přizpůsobení funkcionalit potřebám zákazníka,
 • nástroj v sobě zahrnuje výpočet ECL:
  • v režimu 12 měsíců pro stage 1 i lifetime pro stage 2 a 3,
  • pro jednotlivé expozice (stage 1, 2 i 3) na měsíční bázi,
  • na bázi individuálního i portfoliového přístupu.
 • nástroj navíc umožňuje:
  • zohlednit očekávaný budoucí vývoj cash flow v několika scénářích,
  • provádět zátěžové testování ECL (např. jaký dopad na ECL má zvýšení PD u vybraného segmentu nebo u celého portfolia apod.).

Nahoru

Validace

 • posouzení procesu a frekvence validace
 • návrh metodiky pro validaci modelů pro odhad rizikových parametrů PD a LGD
 • návrh metodiky pro validaci modelů pro odhad čerpání podrozvahových položek
 • validace modelu pro výpočet opravných položek (včetně zohlednění časové hodnoty peněz):
  • posouzení metodiky o nezávislý výpočet ECL ve vlastním nástroji ARM,
  • provedení zátěžového (stresového) testování ECL,
  • ověření souladu s nařízením implementujícím IFRS 9 v EU a souladu se souvisejícími EBA Guidelines.

Nahoru

Stresové scénáře

 • návrh/ověření metodiky (rámce) pro stresové testování v IFRS 9
 • ověření vhodnosti jednotlivých stresových scénářů
 • vytvoření stresových scénářů IFRS 9:
  • zahrnutí makroekonomických změn do stresového testování,
  • zohlednění forward-looking informací, o stresování vstupních parametrů PD/LGD,
  • modelování a stanovení vah jednotlivých scénářů.
 • analýza dopadu jednotlivých scénářů.

Nahoru