Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti

Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti

Seminář Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby kvalitativních scénářů vývoje budoucnosti. Scénáře jsou vhodným nástrojem pro návrhy nových business modelů, inovaci stávajících, tvorbu strategie a strategické řízení podniku, kdy je třeba formulovat a diskutovat představy o budoucím vývoji faktorů důležitých pro fungování a prosperitu firem. Během semináře se účastníci naučí aplikovat koncept tvorby scénářů TAIDATM a vybrané prognostické metody a techniky k tvorbě scénářů. Budou schopni provázat scénáře s tvorbou strategických rozhodnutí.

Proces tvorby scénářů je představen na případových studiích reálných organizací. Teorie je proložena řadou příkladů z mnoha odvětví (oděvní průmysl, letecké společnosti, média, automobilový průmysl).

Pro koho je určen

Seminář je vhodný především pro manažery, jejichž úkolem je tvorba strategie společnosti, pro majitele společností a dále manažery odpovědné za řízení inovací.


 

Obsah semináře

  1. První kroky v tvorbě scénářů
  2. Vybrané prognostické metody pro tvorbu kvalitativních scénářů
  3. Kvalitativní scénáře podle metodiky TAIDA™
  4. Alternativní přístupy k tvorbě scénářů budoucnosti
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektor

prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
 
Jindřich Špička je profesorem na katedře statistiky Provozně ekonomické fakulty ČZU
v Praze. Dříve působil na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze a jako
výzkumný a vývojový pracovník v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
 
Absolvoval obor Ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.
Doktorát získal absolvováním studijního oboru Podniková ekonomika a  management na
Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze, profesorem byl jmenován v roce 2019.
 
Zaměřuje se na podnikovou a odvětvovou ekonomiku a strategii, konkrétně na práci s rizikem
a nejistotou při strategickém rozhodování podniků. Aplikuje zejména kvantitativní metody
v analýze rizika a finančním modelování a kvalitativní i kvantitativní scénáře při strategickém
řízení a plánování v organizacích.