Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR

Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR

Seminář Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled o nefinančních (ESG) informacích, které budou muset být v souvislosti s platností směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) součástí výroční zprávy vybraných podniků.

V úvodní části poskytneme aktuální přehled legislativních požadavků na reporting nefinančních informací. Dále představíme strukturu ESRS standardů, které specifikují konkrétní reportovací požadavky, a podrobně projdeme, jakých ESG témat se ESRS týkají a jaké informace bude třeba zveřejňovat. Diskutovat budeme také Green Asset Ratio (GAR) a další ukazatele týkající se environmentální udržitelnosti.

Následně si shrneme, jak se na reporting nefinančních informací co nejlépe připravit, co neopomenout i jak je možné zveřejňované nefinanční informace (ať již publikované Vaší společností nebo protistranami) v podniku dále využít.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména manažerům odpovědným za nefinanční reporting a sestavování výročních zpráv a osobám odpovědným za sběr ESG dat. Zajímavé poznatky poskytne i internímu auditu a compliance.


 

Obsah semináře

  1. Zasazení do kontextu
  2. Reporting podle nařízení EU 2021/2178 (GAR)
  3. Obecný reportovací rámec - CSRD
  4. Principy reportingu podle ESRS
  5. Reporting podle ESRS
  6. Implementace nefinančního reportingu v praxi
  7. Využití nashromážděných informací pro jiné účely
  8. Využití informací zveřejněných třetími stranami

V úvodní části poskytneme aktuální přehled legislativních požadavků na reporting nefinančních informací. Dále představíme strukturu ESRS standardů, které specifikují konkrétní reportovací požadavky, a podrobně projdeme, jakých ESG témat se ESRS týkají a jaké informace bude třeba zveřejňovat. Diskutovat budeme také Green Asset Ratio (GAR) a další ukazatele týkající se environmentální udržitelnosti.

Následně si shrneme, jak se na reporting nefinančních informací co nejlépe připravit, co neopomenout i jak je možné zveřejňované nefinanční informace (ať již publikované Vaší společností nebo protistranami) v podniku dále využít.

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.