Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
ESG rizika a jejich audit

ESG rizika a jejich audit

Seminář ESG rizika a jejich audit je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je předat účastníkům informace o tom, jaký vliv mají ESG rizika na jejich společnost a jak identifikovat oblasti, na které je vhodné se při jejich řízení soustředit. Každá kapitola semináře obsahuje souhrn témat, které by interní audit měl prověřit a vyhodnotit.

Účastníci se seznámí s potenciálním dopadem jednotlivých ESG rizik na finanční i nefinanční instituce a metodami používanými pro jejich identifikaci, měření a hodnocení. Během semináře budou diskutovány současné a navrhované regulatorní požadavky, začlenění ESG rizik do interních procesů a systémů a zohlednění ESG aspektů v obezřetnostním rámci a reportovacích standardech.

Na závěr představíme různé pohledy na (zelená) investiční rozhodnutí a přístupy k začlenění ESG rizik do strategie, systému řízení rizik, nabídky produktů a služeb, reportingu a dalších relevantních procesů.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména pro interní auditory.


 

Obsah semináře

 

Část 1: Identifikace a měření ESG rizik

  • Úvod
  • Identifikace ESG rizik
  • Metody měření ESG rizik

Část 2: Regulatorní požadavky

  • EU taxonomie
  • Přehled regulace v EU
  • Zelené financování
  • ECB Guide on Climate-related and Environmental Risks (CER)

Část 3: Řízení ESG rizik

  • Investiční přístupy
  • Řízení ESG rizik ve firmách
  • Řízení ESG rizik v bankách 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.