Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření emisí GHG ve finančních institucích

Měření emisí GHG ve finančních institucích

Otevřený seminář

Seminář Měření emisí GHG ve finančních institucích je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je pomocí reálných příkladů seznámit účastníky s praktickými aspekty měření velikosti emisí skleníkových plynů. Úvodní část semináře se věnuje předpokladům a východiskům pro měření emisí skleníkových plynů, včetně vymezení regulatorních požadavků a používaných standardů. Následně si představíme postupy pro měření emisí GHG v rámci jednotlivých okruhů (scopes). Na závěr se účastníci semináře dozví, v jakých oblastech a jakým způsobem lze informace o vlastních i klientských emisích GHG využít.

Pro koho je určen

Tento seminář je určen především pro risk managery, specialisty bank a dalších finančních institucí, kteří se věnují měření a monitoringu environmentálních ukazatelů, a pracovníky z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik.

Seminář je rovněž přínosný pro interní auditory a zaměstnance velkých společností, které počítají vlastní emise skleníkových plynů.


 

Obsah

Část A: Emise GHG a předpoklady jejich měření

  • Úvod k měření emisí skleníkových plynů 
  • Okruhy emisí skleníkových plynů 
  • Předpoklady pro výpočet objemu emisí GHG

Část B: Postupy pro měření emisí GHG

  • Výpočet scope 1 emisí 
  • Výpočet scope 2 emisí
  • Výpočet scope 3 emisí
  • Scope 3: financované emise

Část C: Zacházení s informacemi o emisích GHG

  • Využití informací o vlastních emisích GHG
  • Využití informací o emisích GHG klientů

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF