Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy

Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy

Otevřený seminář

Seminář Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je pomocí reálných příkladů seznámit účastníky s praktickými aspekty měření velikosti emisí skleníkových plynů.

Úvodní část semináře se věnuje předpokladům a východiskům pro měření emisí skleníkových plynů, včetně vymezení legislativních požadavků a používaných standardů. Následně si představíme postupy pro měření emisí GHG v rámci jednotlivých okruhů (scopes). Na závěr se účastníci dozví, v jakých oblastech a jakým způsobem lze informace o vlastních i klientských emisích GHG využít.

Pro koho je určen

Tento seminář je určen všem společnostem, které potřebují měřit a počítat uhlíkovou stopu. Vhodný je především pro pracovníky z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik, kteří se věnují měření a monitoringu environmentálních ukazatelů. Seminář je rovněž přínosný pro interní auditory a zaměstnance velkých společností, které počítají vlastní uhlíkovou stopu.


 

Obsah

Část A: Emise GHG a předpoklady jejich měření

  • Úvod k měření emisí skleníkových plynů 
  • Okruhy emisí skleníkových plynů 
  • Předpoklady pro výpočet objemu emisí GHG

Část B: Postupy pro měření emisí GHG

  • Výpočet scope 1 emisí 
  • Výpočet scope 2 emisí
  • Výpočet scope 3 emisí
  • Scope 3: financované emise

Část C: Zacházení s informacemi o emisích GHG

  • Využití informací o vlastních emisích GHG
  • Využití informací o emisích GHG klientů

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF