Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Operační riziko v praxi

Operační riziko v praxi

Seminář Operační riziko v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části se věnujeme praktické implementaci řízení operačního rizika, a to zejména nastavení rizikového apetitu, risk governance a školení, RCSA a mitigaci rizika. V rámci semináře budou diskutovány jak příklady zdrojů rizika, tak příklady nástrojů řízení rizika – klíčové rizikové indikátory (KRI) a rizikové scénáře. V závěru semináře se věnujeme souvisejícím tématům, kterými jsou riziko třetích stran, transfer rizika a riziko reputační.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.


 
V případě zájmu pro Vás můžeme seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný  

Ing. Petr Bartel, manažer útvaru Integrated Risks & ESG, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 
Petr Bartel je manažer útvaru Integrated Risks & ESG v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Do roku 2022 vedl Odbor operačního rizika, kde měl na starosti vedle operačního rizika i riziko reputační a integraci rizik (ICAAP). Během své kariéry prošel řadou pozic v oblasti řízení rizik, financí a treasury. Zároveň vedl několik projektů v oblasti IT a fúzí. Byl také předsedou Komise pro účetnictví České bankovní asociace.
 
Petr Bartel vystudoval VŠE, obor matematické metody v ekonomice.