Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Operační riziko v praxi

Operační riziko v praxi

Otevřený seminář

Seminář Operační riziko v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části se věnujeme praktické implementaci řízení operačního rizika, a to zejména nastavení rizikového apetitu, risk governance a školení, RCSA a mitigaci rizika. V rámci semináře budou diskutovány jak příklady zdrojů rizika, tak příklady nástrojů řízení rizika – klíčové rizikové indikátory (KRI) a rizikové scénáře. V závěru semináře se věnujeme souvisejícím tématům, kterými jsou riziko třetích stran, transfer rizika a riziko reputační.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.


 

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný  

Ing. Petr Bartel, manažer útvaru Integrated Risks & ESG, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
 
Petr Bartel je manažer útvaru Integrated Risks & ESG v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Do roku 2022 vedl Odbor operačního rizika, kde měl na starosti vedle operačního rizika i riziko reputační a integraci rizik (ICAAP). Během své kariéry prošel řadou pozic v oblasti řízení rizik, financí a treasury. Zároveň vedl několik projektů v oblasti IT a fúzí. Byl také předsedou Komise pro účetnictví České bankovní asociace.
 
Petr Bartel vystudoval VŠE, obor matematické metody v ekonomice.